Publications

2024


 • SingOMD: Singing Oriented Multi-resolution Discrete Representation Construction from Speech Models
  Yuxun Tang, Yuning Wu, Jiatong Shi, Qin Jin
  Interspeech 2024
 • TokSing: Singing Voice Synthesis based on Discrete Tokens
  Yuning Wu, Chunlei zhang, Jiatong Shi, Yuxun Tang, Shan Yang, Qin Jin
  Interspeech 2024
 • Singing Voice Data Scaling-up: An Introduction to ACE-Opencpop and ACE-KiSing
  Jiatong Shi, Yueqian Lin, Xinyi Bai, Keyi Zhang, Yuning Wu, Yuxun Tang, Yifeng Yu, Qin Jin, Shinji Watanabe
  Interspeech 2024
 • The Interspeech 2024 Challenge on Speech Processing Using Discrete Units
  Xuankai Chang,Jiatong Shi,Jinchuan Tian,Yuning Wu,Yuxun Tang,Yihan Wu,Shinji Watanabe,Yossi Adi,Xie Chen,Qin Jin
  Interspeech 2024
 • Less is More: Mitigating Multimodal Hallucination from an EOS Decision Perspective
  Zihao Yue, Liang Zhang, Qin Jin
  ACL 2024
 • Synchronized Video Storytelling: Generating Video Narrations with Structured Storyline
  Dingyi Yang, Chunru Zhan, Ziheng Wang, Biao Wang, Tiezheng Ge, Bo Zheng, Qin Jin
  ACL 2024
 • ESCoT: Towards Interpretable Emotional Support Dialogue Systems
  Tenggan Zhang, Xinjie Zhang, Jinming Zhao, Li Zhou, Qin Jin
  ACL 2024
 • Respond in my Language: Mitigating Language Inconsistency in Response Generation based on Large Language Models
  Liang Zhang, Qin Jin, Haoyang Huang, Dongdong Zhang, Furu Wei
  ACL 2024
 • ECR-Chain: Advancing Generative Language Models to Better Emotion-Cause Reasoners through Reasoning Chains
  Zhaopei Huang, Jinming Zhao, Qin Jin
  IJCAI 2024
 • Adaptive Temporal Motion Guided Graph Convolution Network for Micro-expression Recognition
  Fengyuan Zhang, Xinjie Zhang, Zhaopei Huang, Qin Jin
  ICME 2024
 • UBiSS: A Unified Framework for Bimodal Semantic Summarization of Videos
  Yuting Mei, Linli Yao, Qin Jin
  ICMR 2024

2023


 • Learning Descriptive Image Captioning via Semipermeable Maximum Likelihood Estimation
  Zihao Yue, Anwen Hu, Liang Zhang, Qin Jin
  NeurIPS 2023
 • Explore and Tell: Embodied Visual Captioning in 3D Environments
  Anwen Hu, Shizhe Chen, Liang Zhang, Qin Jin
  ICCV 2023
 • Prompt-Oriented View-agnostic Learning for Egocentric Hand-Object Interaction in the Multi-view World
  Boshen Xu, Sipeng Zheng, Qin Jin
  ACM MM 2023
 • Visual Captioning at Will: Describing Images and Videos Guided by a Few Stylized Sentences
  Dingyi Yang, Hongyu Chen, Xinglin Hou, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Qin Jin
  ACM MM 2023
 • Emotionally Situated Text-to-Speech Synthesis in User-Agent Conversation
  Yuchen Liu, Haoyu Zhang, Shichao Liu, Xiang Yin, Zejun Ma, Qin Jin
  ACM MM 2023
 • InfoMetIC: An Informative Metric for Reference-free Image Caption Evaluation
  Anwen Hu, Shizhe Chen, Liang Zhang, Qin Jin
  ACL 2023
 • UniLG: A Unified Structure-aware Framework for Lyrics Generation
  Tao Qian, Zhong Tian, Jiatong Shi, Yuning Wu, Shuan Guo, Xiang Yin, Qin Jin
  ACL 2023
 • Attractive Storyteller: Stylized Visual Storytelling with Unpaired Text
  Dingyi Yang, Qin Jin
  ACL 2023
 • Movie101: A New Movie Understanding Benchmark
  Zihao Yue, Qi Zhang, Anwen Hu, Liang Zhang, Ziheng Wang, Qin Jin
  ACL 2023
 • Rethinking Benchmarks for Cross-modal Image-Text Retrieval
  Weijing Chen, Linli Yao, Qin Jin
  SIGIR 2023
 • Knowledge Enhanced Model for Live Video Comment Generation
  Jieting Chen, Junkai Ding, Wenping Chen, Qin Jin
  ICME 2023
 • Open-Category Human-Object Interaction Pre-training via Language Modeling Framework
  Sipeng Zheng, Boshen Xu, Qin Jin
  CVPR 2023
 • MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation
  Ludan Ruan, Yiyang Ma, Huan Yang, Huiguo He, Bei Liu, Nicholas Jing Yuan, Qin Jin, Jianlong Fu, Baining Guo
  CVPR 2023
 • CapEnrich: Enriching Caption Semantics for Web Images via Cross-modal Pre-trained Knowledge
  Linli Yao, Weijing Chen, Qin Jin
  WWW 2023
 • PHONEIX: Acoustic Feature Processing Strategy for Enhanced Singing Pronunciation with Phoneme Distribution Predictor
  Yuning Wu, Jiatong Shi, Tao Qian, Dongji Gao, Qin Jin
  ICASSP 2023
 • Token Mixing: Parameter-Efficient Transfer Learning from Image-Language to Video-Language
  Yuqi Liu, Luhui Xu, Pengfei Xiong, Qin Jin
  AAAI 2023
 • Accommodating Audio Modality in CLIP for Multimodal Processing
  Ludan Ruan, Anwen Hu, Yuqing Song, Liang Zhang, Sipeng Zheng, Qin Jin
  AAAI 2023
 • MPMQA: Multimodal Question Answering on Product Manuals
  Liang Zhang, Anwen Hu, Jing Zhang, Shuo Hu, Qin Jin
  AAAI 2023
 • Multi-Modal Knowledge Hypergraph for Diverse Image Retrieval
  Yawen Zeng, Qin Jin, Tengfei Bao, Wenfeng Li
  AAAI 2023

2022


 • Multi-Lingual Acquisition on Multimodal Pre-training for Cross-modal Retrieval
  Liang Zhang, Anwen Hu, Qin Jin
  NeurIPS 2022
 • DialogueEIN: Emotion Interaction Network for Dialogue Affective Analysis
  Yuchen Liu, Jinming Zhao, Jingwen Hu, Ruichen Li, Qin Jin
  COLING 2022
 • TS2-Net: Token Shift and Selection Transformer for Text-Video Retrieval
  Yuqi Liu, Pengfei Xiong, Luhui Xu, Shengming Cao, Qin Jin
  ECCV 2022
 • Few-shot Action Recognition with Hierarchical Matching and Contrastive Learning
  Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
  ECCV 2022
 • Unifying Event Detection and Captioning as Sequence Generation via Pre-Training
  Qi Zhang, Yuqing Song, Qin Jin
  ECCV 2022
 • Progressive Learning for Image Retrieval with Hybrid-Modality Queries
  Yida Zhao, Yuqing Song, Qin Jin
  SIGIR 2022
 • VRDFormer: End-to-End Video Visual Relation Detection with Transformers
  Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
  CVPR 2022
 • M3ED: Multi-modal Multi-scene Multi-label Emotional Dialogue Database
  Jinming Zhao, Tenggan Zhang, Jingwen Hu, Yuchen Liu, Qin Jin, Xinchao Wang, Haizhou Li
  ACL 2022
 • Image Difference Captioning with Pre-Training and Contrastive Learning
  Linli Yao, Weiying Wang, Qin Jin
  AAAI 2022
 • Training strategies for automatic song writing: a unified framework perspective
  Tao Qian, Jiatong Shi, Shuai Guo, Peter Wu, Qin Jin
  ICASSP 2022
 • MEmoBERT: Pre-training Model with Prompt-based Learning for Multimodal Emotion Recognition
  Jinming Zhao, Ruichen Li, Qin Jin, Xinchao Wang, Haizhou Li
  ICASSP 2022

Earlier


 • Product-oriented Machine Translation with Cross-modal Cross-lingual Pre-training
  Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin, Wei Luo, Jun Xie, and Fei Huang
  ACM MM 2021
 • Question-controlled Text-aware Image Captioning
  Anwen Hu, Shizhe Chen, Qin Jin
  ACM MM 2021
 • Enhancing Neural Machine Translation with Dual-Side Multimodal Awareness
  Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin, Wei Luo, Jun Xie, and Fei Huang
  IEEE Transactions on Multimedia 2021
 • Speech Emotion Recognition via Multi-Level Cross-Modal Distillation
  Ruichen Li, Jinming Zhao, Qin Jin
  Interspeech 2021
 • Missing Modality Imagination Network for Emotion Recognition with Uncertain Missing Modalities
  Jinming Zhao, Ruichen Li, Qin Jin
  ACL 2021
 • MMGCN: Multimodal Fusion via Deep Graph Convolution Network for Emotion Recognition in Conversation
  Jingwen Hu, Yuchen Liu, Jinming Zhao, Qin Jin
  ACL 2021
 • Towards Diverse Paragraph Captioning for Untrimmed Videos
  Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin
  CVPR 2021
 • Sequence-To-Sequence Singing Voice Synthesis With Perceptual Entropy Loss
  Jiatong Shi, Shuai Guo, Nan Huo, Yuekai Zhang, Qin Jin
  ICASSP 2021
 • Context-aware Goodness of Pronunciation for Computer-Assisted Pronunciation Trainings
  Jiatong Shi, Nan Huo, Qin Jin
  Interspeech 2020
 • VideoIC: A Video Interactive Comments Dataset and Multimodal Multitask Learning for Comments Generations
  Weiying Wang, Jieting Chen, Qin Jin
  ACM MM 2020
 • ICECAP: Information Concentrated Entity-aware Image Captioning
  Anwen Hu, Shizhe Chen, Qin Jin
  ACM MM 2020
 • Semi-supervised Multi-modal Emotion Recognition with Cross-Modal Distribution Matching
  Jingjun Liang, Ruichen Li, Qin Jin
  ACM MM 2020
 • Say As You Wish: Fine-Grained Control of Image Caption Generation With Abstract Scene Graphs
  Shizhe Chen, Qin Jin, Peng Wang, Qi Wu
  CVPR 2020
 • Fine-Grained Video-Text Retrieval With Hierarchical Graph Reasoning
  Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin, Qi Wu
  CVPR 2020
 • Better Captioning With Sequence-Level Exploration
  Jia Chen, Qin Jin
  CVPR 2020
 • Skeleton-based Interactive Graph Network for Human Object Interaction Detection
  Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
  ICME 2020
 • Unsupervised Bilingual Lexicon Induction from Mono-lingual Multimodal Data
  Shizhe Chen, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
  AAAI 2019
 • Cross-culture Multimodal Emotion Recognition with Adversarial Learning
  Jingjun Liang, Shizhe Chen, Jinming Zhao, Qin Jin, Haibo Liu, Li Lu
  ICASSP 2019
 • Activitynet 2019 Task 3: Exploring Contexts for Dense Captioning Events in Video
  Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao, Qin Jin, Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Jianlong Fu, Alexander Hauptmann
  CVPR 2019 ActivityNet Large Scale Activity Recognition Challenge
 • From Words to Sentences: A Progressive Learning Approach for Zero-resource Machine Translation with Visual Pivots
  Shizhe Chen, Qin Jin, Jianlong Fu
  IJCAI 2019
 • Generating Video Descriptions With Latent Topic Guidance
  Shizhe Chen, Qin Jin, Jia Chen, Alexander G. Hauptmann
  IEEE Transactions on Multimedia 2019
 • Speech Emotion Recognition in Dyadic Dialogues
  Jinming Zhao, Shizhe Chen, Jingjun Liang, Qin Jin
  Interspeech 2019
 • Unpaired Cross-lingual Image Caption Generation with Self-Supervised Rewards
  Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin
  ACM MM 2019
 • Visual Relation Detection with Multi-Level Attention
  Sipeng Zheng, Shizhe Chen, Qin Jin
  ACM MM 2019
 • Neural Storyboard Artist: Visualizing Stories with Coherent Image Sequences
  Shizhe Chen, Bei Liu, Jianlong Fu, Ruihua Song, Qin Jin, Pingping Lin, Xiaoyu Qi, Chunting Wang, Jin Zhou
  ACM MM 2019
 • Relation Understanding in Videos
  Sipeng Zheng, Xiangyu Chen, Shizhe Chen, Qin Jin
  ACM MM Grand Challenge: Relation Understanding in Videos 2019
 • Adversarial Domain Adaption for Multi-Cultural Dimensional Emotion Recognition in Dyadic Interactions
  Jinming Zhao, Ruichen Li, Jingjun Liang, Qin Jin
  AVEC 2019
 • Integrating Temporal and Spatial Attentions for VATEX Video Captioning Challenge 2019
  Shizhe Chen, Yida Zhao, Yuqing Song, Qin Jin, Qi Wu
  ICCV VATEX Video Captioning Challenge 2019
 • YouMakeup: A Large-Scale Domain-Specific Multimodal Dataset for Fine-Grained Semantic Comprehension
  Weiying Wang, Yongcheng Wang, Shizhe Chen, Qin Jin
  EMNLP 2019
 • RUC_AIM3 at TRECVID 2019: Video to Text
  Yuqing Song, Yida Zhao, Shizhe Chen, Qin Jin
  NIST TRECVID 2019
 • Semi-supervised Multimodal Emotion Recognition With Improved Wasserstein GANs
  Jingjun Liang, Shizhe Chen, Qin Jin
  APSIPA ASC 2019
 • RUC+CMU: System Report for Dense Captioning Events in Videos
  Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
  CVPR ActivityNet Large Scale Activity Recognition Challenge 2018
 • Class-aware Self-Attention for Audio Event Recognition
  Shizhe Chen, Jia Chen, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
  ICMR 2018 (Best Paper Runner-up)
 • Multimodal Dimensional and Continuous Emotion Recognition in Dyadic Video Interactions
  Jinming Zhao, Shizhe Chen, Qin Jin
  Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2018
 • iMakeup: Makeup Instructional Video Dataset for Fine-grained Dense Video Captioning
  Xiaozhu Lin, Qin Jin, Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao
  Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2018
 • Multi-modal Multi-cultural Dimensional Continues Emotion Recognition in Dyadic Interactions
  Jinming Zhao, Ruichen Li, Shizhe Chen, Qin Jin
  ACM MM Audio-Visual Emotion Challenge (AVEC) Workshop 2018
 • Video Captioning with Guidance of Multimodal Latent Topics
  Shizhe Chen, Jia Chen, Qin Jin, Alexandar Hauptmann
  ACM MM 2017
 • Knowing Yourself: Improving Video Caption via In-depth Recap
  Qin Jin, Shizhe Chen, Jia Chen, Alexandar Hauptmann
  ACM MM 2017 (Best Grand Challenge Paper)
 • Multimodal Multi-task Learning for Dimensional and Continuous Emotion Recognition
  Shizhe Chen, Qin Jin, Jinming Zhao, Shuai Wang
  ACM MM Audio-Visual Emotion Challenge (AVEC) Workshop 2017
 • Generating Video Descriptions with Topic Guidance
  Shizhe Chen, Jia Chen, Qin Jin
  ICMR 2017
 • Emotion Recognition with Multimodal Features and Temporal Models
  Shuai Wang, Wenxuan Wang, Jinming Zhao, Shizhe Chen, Qin Jin, Shilei Zhang, Yong Qin
  ICMI 2017
 • Facial Action Units Detection with Multi-Features and-AUs Fusion
  Xinrui Li, Shizhe Chen, Qin Jin
  Automatic Face & Gesture Recognition (FGR) 2017
 • Boosting Recommendation in Unexplored Categories by User Price Preference
  Jia Chen, Qin Jin, Shiwan Zhao, Shenghua Bao, Li Zhang, Zhong Su, Yong Yu
  ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 2016
 • Video Emotion Recognition in the Wild Based on Fusion of Multimodal Features
  Shizhe Chen, Xinrui Li, Qin Jin, Shilei Zhang, Yong Qin
  ICMI 2016
 • Describing Videos using Multi-modal Fusion
  Qin Jin, Jia Chen, Shizhe Chen, Yifan Xiong
  ACM MM 2016
 • Semantic Image Profiling for Historic Events: Linking Images to Phrases
  Jia Chen, Qin Jin, Yifan Xiong
  ACM MM 2016
 • Multi-modal Conditional Attention Fusion for Dimensional Emotion Prediction
  Shizhe Chen, Qin Jin
  ACM MM 2016
 • History Rhyme: Searching Historic Events by Multimedia Knowledge
  Yifan Xiong, Jia Chen, Qin Jin, Chao Zhang
  ACM MM 2016
 • Detecting Violence in Video using Subclasses
  Xirong Li, Yujia Huo, Qin Jin, Jieping Xu
  ACM MM 2016
 • Generating Natural Video Descriptions via Multimodal Processing
  Qin Jin, Junwei Liang, Xiaozhu Lin
  Interspeech 2016
 • Improving Image Captioning by Concept-based Sentence Reranking
  Xirong Li, Qin Jin
  Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2016 (Best Paper Runner-up)
 • Video Description Generation using Audio and Visual Cues
  Qin Jin, Junwei Liang
  ICMR 2016
 • Exploitation and Exploration Balanced Hierarchical Summary for Landmark Images
  Jia Chen, Qin Jin, Shenghua Bao, Junfeng Ye, Zhong Su, Shimin Chen, Yong Yu
  IEEE Transactions on Multimedia 2015
 • Lead Curve Detection in Drawings with Complex Cross-Points
  Jia Chen, Min Li, Qin Jin, Yongzhe Zhang, Shenghua Bao, Zhong Su, Yong Yu
  Neurocomputing 2015
 • Image Profiling for History Events on the Fly
  Jia Chen, Qin Jin, Yong Yu, Alexander G. Hauptmann
  ACM MM 2015
 • Persistent B+-Trees in Non-Volatile Main Memory
  Shimin Chen, Qin Jin
  VLDB 15
 • Semantic Concept Annotation for User Generated Videos Using Soundtracks
  Qin Jin, Junwei Liang, Xixi He, Gang Yang, Jieping Xu, Xirong Li
  ICMR 2015
 • Speech Emotion Recognition With Acoustic And Lexical Features
  Qin Jin, Chengxin Li, Shizhe Chen, Huimin Wu
  ICASSP 2015
 • Detecting Semantic Concepts In Consumer Videos Using Audio
  Junwei Liang, Qin Jin, Xixi He, Gang Yang, Jieping Xu, Xirong Li
  ICASSP 2015
 • Does Product Recommendation Meet its Waterloo in Unexplored Categories? No, Price Comes to Help
  Jia Chen, Qin Jin, Shiwan Zhao, Shenghua Bao, Li Zhang, Zhong Su, Yong Yu
  SIGIR 2014
 • Semantic Concept Annotation of Consumer Videos at Frame-level Using Audio
  Junwei Liang, Qin Jin, Xixi He, Xirong Li, Gang Yang, Jieping Xu
  Pacific-rim Conference on Multimedia (PCM) 2014
 • Speech Emotion Classification using Acoustic Features
  Shizhe Chen, Qin Jin, Xirong Li, Gang Yang, Jieping Xu
  ISCSLP 2014